phone
โทร. 061-569-9591
logo-stoms-สตอมส์เว็บ
ลูกค้า: อุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคใต้
ทักษะ: CSS , HTML , JQUERY , CMS , CONCRETE5
Tags: ,

[ssba_hide]อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโลยี โดยมุ่งเน้นที่การให้บริการในส่วนของการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี การยกระดับขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรมในการทำวิจัยและพัฒนา และการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

สตอมส์เว็บได้ให้การออกแบบและพัฒนาระบบเว็บไซต์ ได้แก่ ระบบข่าวสาร ระบบจัดการแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์ ฯ โดยใชระบบจัดการข้อมูล หรือ CMS (Content Management System) ที่มีชื่อว่า Concrete5 ซึ่งเป็นระบบที่จัดการได้ง่ายสำหรับผู้ใช้เหมาะสำหรับองค์กรขนาดกลางถึงขนาดใหญ่